โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.30 น.  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

eng

โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้      
1. สำหรับบุคลากรทุกคณะและทุกหน่วยงาน           
เรียนทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 12.30 – 13.30 น. ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต      
*** เริ่มเรียนตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 3 ธันวาคม 2558      

2. สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกโครงการ ทุกชั้นปี ตรี โท เอก)           
เรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 12.30 – 13.30 น.  ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต      
*** เริ่มเรียนตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2558

สอนโดย Dr. Radha Madhab Jha  และ Ms. Manusmiriti  Sharma อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก BK Birla Institute of Engineering and Technology, India

ผู้ที่เข้าเรียนจนจบหลักสูตร (อย่างน้อย 80% และผ่านการวัดผลโดยผู้สอน) จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับที่ดีขึ้น โดยเน้นการพูด ฟัง และ เขียน เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับสมัครงาน การนำเสนอผลงาน  การเขียนอีเมล์ การเขียน resume การเขียนรายงาน เป็นต้น  

*****รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2558 รับจำนวนกลุ่มละไม่เกิน 40 คน*****

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่  
http://goo.gl/forms/47kDT3hGug

***โครงการนี้สำหรับบุคลากรทุกคณะทุกหน่วยงาน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกโครงการ ทุกชั้นปี ตรี โท เอก)

ส่งใบสมัครกลับมาที่
1. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   หรือ                                    
2. ส่งทางอีเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ                                    
3. ส่ง Fax มาที่   (02) 564 3010  *** หมายเหตุ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02) 564 3002-9  ต่อ 3075

เข้าสู่ระบบ