ทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าเรียน หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ Bandung Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้สมัครจะได้รับประสบการณ์เลือกเรียนหลักสูตรสองปริญญาหรือโอนเครดิตได้ที่ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย

NEW 15082558 2

ข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ URL: http://ip.stei.itb.ac.id

เข้าสู่ระบบ