ทุนการศึกษา

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 รหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชีย ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

NEWS 040460 002

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia - Brussels

เข้าสู่ระบบ