ทุนการศึกษา

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

NWES 18042560

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich

เข้าสู่ระบบ