ทุนการศึกษา

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับการแจ้งจาก Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 2017 Summer Beyond Program ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มิถุนายน และ วะนที่ 14 - 24 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

NWES 18042560 03

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : รายละเอียดโครงการ Fudan School of Management

เข้าสู่ระบบ